Likvidace bioodpadu


Velkoobjemové kontejnery
V lokalitě naproti Mateřské škole a v ulici Sportovní jsou umístěny velkoobjemové kontejnery, kam lze bioodpad nepřetržitě zdarma odkládat. Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů nepatří dřevní hmota (silnější větve, kmeny stromů, trámy apod.)

Jednorázové pytle (pouze dopňková služba)
Občané, kteří nemohou využít jednu z výše uvedených variant, mají možnost si na Obecním úřadě zakoupit jednorázový pytel na bioodpad. Svoz těchto pytlů bude probíhat pouze po předchozím objednání na Obecním úřadě (formou sms/emailu) každé pondělí od dubna do konce listopadu. Cena pytle dle aktuálního ceníku za svoz odpadu.

Čarodějnice
Spalitelný odpad (větve, kmeny stromů, roští, chemicky neošetřená prkna a trámy) lze odložit na tzv. čarodějnice  každou středu, sobotu a neděli dle aktuální otevírací doby. Důrazně upozorňujeme, že na toto místo nepatří zemina, kamení, nábytek, posečená tráva a listí.

Upozorňujeme občany, že odkládání jakéhokoliv odpadu (i biologicky rozložitelného) na veřejných prostranstvích mimo určená místa (příkopy, pole, louky, les) je považováno za přestupek zakládání černé skládky a trestá se pokutou!