Odpady a poplatky


Poplatky za odpady

Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo bankovním převodem na účet obce č. 315957608/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. V kanceláři obecního úřadu je též možnost bezhotovostní úhrady pomocí QR kódu.
Svozové známky z roku 2023 zůstávají v platnosti do konce února 2024.

ikona OZV č. 1-2021 o obecním systému odpadového hosodářství [PDF 187.57 kB]

ikona OZV č. 2-2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci [PDF 216.99 kB]

Ceník poplatků za svoz odpadu platný od 1.1.2024

Druh odpadu Velikost nádoby Četnost svozu Cena

 

Směsný komunální
(svoz každé pondělí)

120 l 1 x týdně 3.900 Kč
120 l 1 x za 14 dnů 1.950 Kč
240 l 1 x týdně 7.800 Kč
240 l 1x za 14 dnů 3.900 Kč

Bioodpad
(svoz v pondělí od začátku dubna do konce listopadu po předchozím objednání)

 

Jednorázové pytle (pouze doplňková služba)

 

1 x týdně

 

40 Kč/ks

Poplatek za neobývanou nemovitost (bez svozu)

450 Kč

 

ikona OZV č. 1-2023 o místních poplatcích [PDF 12.73 MB]

Poplatky za psa

 • Za jednoho psa: 100 Kč
 • Za druhého a každého dalšího psa: 150 Kč
 • Za jednoho psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let: 50 Kč
 • Za druhého a každého dalšího psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let: 75 Kč

 

Poplatky za užívání veřejného prostranství

uvedená výše poplatků je za každý započatý m2 a každý započatý den

 • Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb: 5 Kč
 • Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje: 10 Kč
 • Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje: 100 Kč
 • Za provádění výkopových prací: 5 Kč
 • Za umístění stavebních zařízení: 5 Kč
 • Za umístění reklamních zařízení: 100 Kč
 • Za umístění cirkusů: 10 Kč
 • Za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí : 10 Kč
 • Za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 10 Kč
 • Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce: 10 Kč
 • Za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl: 10 Kč